Sökning: "Arne Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Arne Olsson.

 1. 1. Fler barn med på läs- och skrivtåget : En kvalitativ studie som belyser fem lärares erfarenheter och upplevelser av Arne Tragetons läs- och skrivmetod "Att skriva sig till läsning"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lovisa Olsson; [2015]
  Nyckelord :Write to read; Code-oriented; Whole language; Phonics; ASL; Traditionell läs- och skrivundervisningsstil; Whole language; Phonics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the teachers’ described experiences of advantages as well as disadvantages of Arne Trageton’s write to read-method (“ASL”) in contrast to the code-oriented traditional way of teaching. The aim of this study is furthermore to depict the teachers’ opinions on whether they experience that the ASL-method is unfavourable for students in general. LÄS MER

 2. 2. Kan gullstånds hålla stånd?- återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad

  Författare :Håkan Östberg; [2013]
  Nyckelord :gullstånds; Senecio paludosus; Tyria jacobaeae; vattenstånd; Kristianstad Vattenrike; hävd; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania andfound a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinventoryof the 1983 survey was carried out to study whether there has been any change in the fenragwort population in Kristianstad Vattenrike since the last inventory. LÄS MER

 3. 3. Förnyelse och enhet. Motsatspar eller partners? : En frågeställning belyst av den ekumeniska utvecklingen i Uddevalla 1975-2000

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :Arne Olsson; [2013]
  Nyckelord :renewal movement; unity; split; ecumenism; charismatic; reconciliation; ecclesiology; broker; irenic; koinonia; liminal; power; förnyelserörelse; ekumenik; karismatisk; försoning; enhet; splittring; ecklesiologi; mäklare; fredsmäklare; ireniker; socialt kapital; koinonia; liminal; makt;

  Sammanfattning : 1900-talets sista fyra decennier innebar stora förändringar för kyrkorna i såväl globalt som lokalt perspektiv. Två rörelser inom kristenheten spelade stor roll för utvecklingen: den ekumeniska rörelsen och den karismatiska rörelsen. LÄS MER

 4. 4. Ecklesiologisk reflexion i Frälsningsarmén : Ecklesiologi för en icke-kyrka med sakramentalitet utan sakrament

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :Arne Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Införande av affärssystem - ett förändringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Per-Arne Olsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med införandet av ett totalintegrerat administrativt affärssystem, i en större processindustri, så har vardagen för många av företagets medarbetare påverkats på ett genomgripande sätt. Första linjens chefer, arbetsledarna, på en av underhållsavdelningarna har intervjuats om deras upplevelse av hur arbetsuppgifterna har förändrats, hur organisationen har utvecklats och den upplevda affärsnyttan med införandet av affärssystemet. LÄS MER