Sökning: "Arne Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Arne Olsson.

 1. 1. Natursyn i antropocen : En ekokritisk läsning av dikter av Ingela Strandberg och Gunnar D Hansson

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2020]
  Nyckelord :ecocriticism; nature poetry; ecopoetry; contemporary Swedish poetry; Gunnar D Hansson; Ingela Strandberg; Arne Naess; deep ecology; ecosophy; Timothy Morton; dark ecology; the Anthropocene; ekokritik; naturlyrik; ekopoesi; natursyn; samtida svensk poesi; Gunnar D Hansson; Ingela Strandberg; Arne Naess; djupekologi; ekosofi; Timothy Morton; mörk ekologi; antropocen;

  Sammanfattning : In the Anthropocene, a new approach towards nature in poetry is emerging. This change is closely related to ecocritical theory, which is a reevaluation of the human view on, and representation of, nature. It moves away from a more traditional anthropocentric perspective to a more critical one. LÄS MER

 2. 2. Fler barn med på läs- och skrivtåget : En kvalitativ studie som belyser fem lärares erfarenheter och upplevelser av Arne Tragetons läs- och skrivmetod "Att skriva sig till läsning"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lovisa Olsson; [2015]
  Nyckelord :Write to read; Code-oriented; Whole language; Phonics; ASL; Traditionell läs- och skrivundervisningsstil; Whole language; Phonics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the teachers’ described experiences of advantages as well as disadvantages of Arne Trageton’s write to read-method (“ASL”) in contrast to the code-oriented traditional way of teaching. The aim of this study is furthermore to depict the teachers’ opinions on whether they experience that the ASL-method is unfavourable for students in general. LÄS MER

 3. 3. Kan gullstånds hålla stånd?- återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad

  Författare :Håkan Östberg; [2013]
  Nyckelord :gullstånds; Senecio paludosus; Tyria jacobaeae; vattenstånd; Kristianstad Vattenrike; hävd; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania andfound a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinventoryof the 1983 survey was carried out to study whether there has been any change in the fenragwort population in Kristianstad Vattenrike since the last inventory. LÄS MER

 4. 4. Förnyelse och enhet. Motsatspar eller partners? : En frågeställning belyst av den ekumeniska utvecklingen i Uddevalla 1975-2000

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :Arne Olsson; [2013]
  Nyckelord :renewal movement; unity; split; ecumenism; charismatic; reconciliation; ecclesiology; broker; irenic; koinonia; liminal; power; förnyelserörelse; ekumenik; karismatisk; försoning; enhet; splittring; ecklesiologi; mäklare; fredsmäklare; ireniker; socialt kapital; koinonia; liminal; makt;

  Sammanfattning : 1900-talets sista fyra decennier innebar stora förändringar för kyrkorna i såväl globalt som lokalt perspektiv. Två rörelser inom kristenheten spelade stor roll för utvecklingen: den ekumeniska rörelsen och den karismatiska rörelsen. LÄS MER

 5. 5. Ecklesiologisk reflexion i Frälsningsarmén : Ecklesiologi för en icke-kyrka med sakramentalitet utan sakrament

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :Arne Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER