Sökning: "Arnel Alijagic"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Arnel Alijagic.

 1. 1. Kroppsideal i idrott och hälsa : Elevers konstruktioner och resonemang om kroppsideal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Jonsson; Arnel Alijagic; [2017]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; gymnasieelever; idrott och hälsa; kroppsideal; social konstruktion;

  Sammanfattning : Kroppsideal är något vi möter konstant i vår vardag, både män och kvinnor, pojkar och flickor. I skolan är detta något som enligt ämnesplanen för idrott och hälsa ska lyftas och diskuteras som en del i undervisningen. Denna studie syftade till att undersöka hur elever konstruerar och resonerar kring kroppsideal. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares upplevelse av arbetsrelaterad stress : En kvalitativ studie i hur gymnasielärare upplever arbetsrelaterad stress och hur den stress hanteras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Arnel Alijagic; Nina Nessler; [2015]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; coping; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Skolan utgör en av samhällets största arbetsplatser och är en organisation under ständig förändring. Läroplaner speglar samhällets utveckling och därmed ställs krav på fortlöpande uppdatering av kursplaner och pedagogiska tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. "Hälsa" i idrott & hälsa : Elevers Resonemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Jonsson; Arnel Alijagic; [2014]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; pojkar och flickor; läroplansteori; realisering; gymnasium; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER