Sökning: "Arnela Lozic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arnela Lozic.

  1. 1. Salutogent arbetssätt

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Arnela Lozic; Anna Mårtensson; [2018]
    Nyckelord :arbetslöshet; social exkludering; arbetsmarknadsinsats; salutogent arbetssätt; sysselsättning; unemployment; social exclusion; labor market effort; salutogenic work; employment;

    Sammanfattning : Arbetslöshet bland unga vuxna är ett växande samhällsproblem. Anställda på arbetsmarknadsinsatser arbetar för att motverka denna problematik. Forskning påvisar att deltagande i arbetsmarknadsinsatser långsiktigt bidrar till komplettering av gymnasiestudier, inträde till arbetsmarknaden samt minskade symtom av psykisk ohälsa. LÄS MER