Sökning: "Aron Holmgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aron Holmgren.

  1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER