Sökning: "Aron Nouicer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aron Nouicer.

  1. 1. Motivation för fysisk aktivitet i skolämnetidrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

    Författare :Sami Kret; Aron Nouicer; [2023]
    Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteori.;

    Sammanfattning : Den här kunskapsöversiktens syfte är att utforska hur motivation kan användas som verktygför att främja fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa (IDH). Ur detta syfte grundar sigäven frågeställningen: Hur kan olika motivationsmetoder användas för att främja fysiskaktivitet hos elever inom ämnet IDH? Metoden som används utgörs av en systematiskinformationssökning där relevanta källor för syftet utvalts genom databaserna ERC, ERIC,Swepub, SPORTDiscus, Google Scholar och publikationssidan Taylor and Francis. LÄS MER