Sökning: "Aron Podavka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aron Podavka.

  1. 1. Finansiell Bootstrapping finns även på öltapp : En fallstudie inom den svenska ölbryggeribranschen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Aron Podavka; Robert Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Small and medium enterprises; resource; resource allocation; financial bootstrapping.; Små och medelstora företag; resurs; resursallokering; finansiell bootstrapping.;

    Sammanfattning : Purpose: The study aims to examine how small and medium sized enterprises applies financial bootstrapping and whether there are any disparities in appliance. Further on the study aims to examine resource requirements for the beer brewing industry and whether there are any disparities in requirement between small and medium sized companies. LÄS MER