Sökning: "Arshya Keshavarzi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arshya Keshavarzi.

  1. 1. Supply Chain Risk Management inom ett textiltryckeri - en analys av Eklanda Screens försörjningskedja ur ett Risk Management-perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Arshya Keshavarzi; Azhy Mukerdji; [2019-08-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport avser att, med hjälp av en anpassad risk management-modell, undersöka fallföretaget Eklanda Screens försörjningskedja ur ett Supply Chain Risk Management-perspektiv. Detta görs med syftet att identifiera riskexponerade punkter i kedjans leverantörssida, samt internt inom företaget, som vid eventuell störning skulle kunna resultera i negativa ekonomiska konsekvenser för verksamheten. LÄS MER