Sökning: "Artan Nuredin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Artan Nuredin.

  1. 1. ATT BEHÄRSKA SIN BIPOLARITET PÅ ARBETSPLATSEN. EN KVALITATIV STUDIE OM STRATEGIER, HINDER OCH UTMANINGAR

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Elsa Salinson; Artan Nuredin; [2019]
    Nyckelord :arbetsplats; depression; bipolär sjukdom; psykisk ohälsa; hinder; strategier; utmaningar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett samhälls växande fenomen som bör tas på allvar. Det råder idag bristande kunskap och förståelse kring främmande psykiska tillstånd på arbetsplatsen, vilket leder till stigmatisering och missförstånd. LÄS MER