Sökning: "Artemiz Eskafi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Artemiz Eskafi.

  1. 1. Ansvarsfördelning vid fastighetsförvärv – Riskkonstruktioners betydelse

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Hava Shahgiriiva; Artemiz Eskafi; [2019]
    Nyckelord :Real esate; Risk construction; Fastigheter; Riskkonstruktion;

    Sammanfattning : Idag förekommer det ett antal byggnadskonstruktioner som benämns som riskkonstruktioner. Dessa är specifika byggnadstekniker som kan orsaka fel i byggnad i form av fukt-, lukt-, och mögelproblem. Enstegstätad fasad, platta på mark och krypgrund är exempel på riskkonstruktioner. LÄS MER