Sökning: "Arthroderma benhamiae"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arthroderma benhamiae.

  1. 1. Dermatofytos hos marsvin

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Gabriela Ramer; [2015]
    Nyckelord :marsvin; dermatofytos; dermatomykos; ringorm; Arthroderma benhamiae; Trichophyton; guinea pig; dermatophytosis; dermatomycosis; ringworm; Trichophyton mentagrophytes;

    Sammanfattning : Dermatofyter är fungi som finns i hela världen och orsakar dermatofytos (även kallad ringorm/tinea) hos både människor och djur. De angriper bland annat hår, hud och klor, då de använder sig av keratin som näringskälla. LÄS MER