Sökning: "Arthur Tosati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arthur Tosati.

  1. 1. Vårdlidande : En konsekvens av bristande omvårdnad med exempel från psykiatrisk vård

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Maria Jäger; Arthur Tosati; [2012]
    Nyckelord :Psychiatric care; nursing; nurse; patient; deficiencies.; Psykiatrisk vård; omvårdnad; sjuksköterska; patient; brister.;

    Sammanfattning : Bakgrund:Sjuksköterskors huvudsakliga mål är att respektera patientens integritet och självbestämmande i vården samt att ge omvårdnad så att patienten känner sig trygg. Inom psykiatrisk omvårdnad ska sjuksköterskor dessutom ha fördjupade kunskaper för att främja hälsoresurser hos patienter samt tillgodose patientens omvårdnadsbehov. LÄS MER