Sökning: "Article 31"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Article 31.

 1. 1. Överföring av miljöanpassad teknologi till LDC-länder genom tvångslicensering : Exportbegränsningen i artikel 31(f) TRIPS och förhållandet till mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Nyman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. MLI:s styrkor och svagheter - En skatterättslig analys av OECD:s multilaterala instruments potentiella genomslagskraft och funktionalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tara Curovic; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; BEPS; OECD; MLI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To this day, 78 states have signed the OECD Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI). The purpose of the convention is to swiftly implement tax treaty related BEPS measures without having to bilaterally implement those changes in every tax treaty. LÄS MER

 3. 3. En Kafkaartad skatteprocess? - Kammarrätters rättstillämpning i mål om skönsbeskattning av oredovisade intäkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tom Sundin; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Oredovisade intäkter; Skönsbeskattning; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been claimed in literature that the application of the rules about taxation of unreported income by Swedish administrative courts is insufficient from a legal certainty perspective. This essay considers whether this is the case. LÄS MER

 4. 4. Bygglov och markrättigheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Bygglov; bygglovsprocess; bygglovsprövning; markrättighet; servitut; äganderätt; byggnadsnämnd; civilrätt; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om någon vill ändra användningen av en byggnad, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Beslut om bygglov fattas av byggnadsnämnden. Om den sökta åtgärden vidtas utanför detaljplan skall alltid sakägare höras och ges tillfälle att yttra sig. LÄS MER

 5. 5. Ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erika Montelius; Pavlovic Marija; [2018]
  Nyckelord :Compensation; water protection; water supply; Ersättning; vattenskyddsområde; vattentäkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, specifikt vattenskyddsområden. LÄS MER