Sökning: "Article 8 ECHR"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Article 8 ECHR.

 1. 1. Exporting Privacy – A Study on the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights to Foreign Mass Surveillance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Wide; [2020]
  Nyckelord :european convention on human rights; extraterritorial application; foreign surveillance; jurisdiction; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters användning av utländsk massövervakning är idag öppet diskuterat och ofta reglerat i lag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har fastställt att massövervakning utan tillräckliga säkerhetsgarantier kan innebära en kränkning av individers rätt till privatliv enligt artikel 8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR). LÄS MER

 2. 2. Visitationszoner – den svenska modellen – En studie av kroppsvisitation i brottsförebyggande syfte och visitationszoner i relation till skyddet för privatlivet i artikel 8 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Norin; [2019]
  Nyckelord :Visitationszoner; kroppsvisitation; politirätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den utbredda gängkriminaliteten och bruket av vapen eller andra farliga föremål på offentliga platser är ständigt närvarande i den politiska debatten i Sverige. Frågor rörande vilka medel och befogenheter polisen har och bör ha återkommer frekvent och i diskussionen framkommer ofta referenser till Danmark och systemet med visitationszoner som där finns. LÄS MER

 3. 3. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 4. 4. Begränsningslagens regler gällande familjeåterförening - En studie om lagens förenlighet med artikel 8 EKMR samt artikel 3 och 9 i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Marangoz; [2019]
  Nyckelord :Särskilt beroendeförhållande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Family reunification is a substantial right that primarily applies to the nuclear family. The nuclear family consists of two married parents of opposite gender, civil partners and minors. Sweden introduced a temporary law limiting the right to family reunion due to the refugee crisis. LÄS MER

 5. 5. Down to the Minimum: An analysis of the family reunification rights under the Temporary Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :public international law; administrative law; family reunification; Temporary Law; article 8 ECHR; article 14 ECHR; discrimination; right to respect for family life; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In July 2016, the Law on temporary limitations to the possibility of being granted residence permit in Sweden (the Temporary Law) came into force. The Temporary Law implied a sharp turn in Swedish asylum legislation. LÄS MER