Sökning: "Article 9 ECHR"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Article 9 ECHR.

 1. 1. Gud är större - En undersökning av religionsfrihetens omfattning avseende böneutrop

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Grethes; [2018]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; religionsfrihet; böneutrop; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda möjligheterna för ett nationellt förbud mot böneutrop i Sverige med utgångspunkt i regleringarna om religionsfrihet i regeringsformen respektive Europakonventionen. I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts i samverkan med ett kritiskt perspektiv på den gällande rätten och avsaknaden av praxis på området. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Svärd; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt en. labour law ; EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; EKMR en. ECHR ; rätten till religionsfrihet en. freedom of religion ; rätten till samvetsfrihet en. freedom of conscious ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. LÄS MER

 3. 3. 24 kap. 9 a § RB - Ett slag i luften eller en bestämmelse som förutspås förändra allt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Carlsson; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; europarätt; straffrätt; EU-law; straffprocessrätt; right to insight; insynsrätt; direktivet om rätten till information; the Directive on right to information; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden utgör en del i en färdplan inom EU att förstärka rättighetsskyddet för misstänkta personer i brottmålsförfaranden. Artikel 7.1 i direktivet införlivades med svensk rätt den 1 juni 2014 genom införandet av 24 kap. LÄS MER

 4. 4. Religionens plats i arbetslivet enligt Europakonventionens artikel 9 och Europadomstolens praxis. Kläder och symboler med religiös prägel inom anställningen.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Erkheikki; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Conscientious Objection and Access to Lawful Abortion in the Council of Europe System - Does Conscientious Objection Undermine Legal Abortion Rights?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Myrra Hellgren Franzén; [2014]
  Nyckelord :Public international law; Folkrätt; Human rights; Mänskliga rättigheter; Right to health; Right to private life; Freedom of religion; Freedom of expression; Margin of Appreciation; Article 8 ECHR; Article 9 ECHR; Article 10 ECHR; Abortion; Access to abortion; Conscientious objection; European Convention on Human Rights; EKMR; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Europakonventionen; reproductive rights; SRHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Historiskt sett har människor gjort invändningar grundade på tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet i förhållande till obligatorisk värnpliktstjänstgöring. Denna samvetsvägran inom militären är en erkänd rätt i nationella, regionala och internationella människorättsinstrument. LÄS MER