Sökning: "Article placement"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Article placement.

 1. 1. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 2. 2. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten till kortare lossningstider genom processkartläggning och tidsstudier av aktiviteter på godsmottagningen vid ett centrallager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Thomas Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Godsmottagning; Containerlossning; Tidsstudier;

  Sammanfattning : Företaget i denna studie bedriver en lagerverksamhet åt ett detaljhandelsföretag och är i dagsläget i enexpansionsfas då detaljhandelsföretaget öppnar upp nya butiker. Företaget planerar för ett nytt lager iframtiden men fram tills att ett nytt lager står klart ställer det tillfälligt högre krav på de nuvarandefem lager företaget förfogar över. LÄS MER

 4. 4. Comparison of Two Different Methods of Generating Physics-Based Character Animation using Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Lagula; Filip Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Ragdoll; Animation; Behaviour; Balance; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : In the area of Physics-Based Animation using Reinforcement Learning (RL), multiple games and virtual simulations have had it as an objective throughout the years because of the added realism it brings to motions of characters. It also brings a realistic and practical interaction between the characters and their environment. LÄS MER

 5. 5. Bevisbördans placering vid olovlig fildelning - vilken bevisbörderegel kan lämpa sig för fastställandet av intrångsgöraren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Rakovic; [2019]
  Nyckelord :processrätt en. civil procedure ; immaterialrätt en. intellectual property ; civilrätt en. private law ; fildelning en. file sharing ; bevisbörda en. burden of proof ; bevisbörderegel en. burden of proof rule ; bevisbördeteori en. burden of proof theory ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds vilken bevisbörderegel som i ett tvistemål om olovlig fildelning ska utformas för fastställandet av intrångsgöraren i 54 § i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den huvudsakliga frågeställningen besvaras utifrån situationen där rättighetsinnehavaren, till det fildelade upphovsrättsliga verket, riktar skadeståndsanspråk mot abonnenten av den internetanslutning som brukats för olovlig fildelning. LÄS MER