Sökning: "Arun Gopi Sripathy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arun Gopi Sripathy.

  1. 1. Kvantifiering av den samlade miljöbelastningen av tomgångskörning i Sverige samt förslag till beteendepåverkande åtgärder

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Rabbu Ahmed; Arun Gopi Sripathy; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den accelererande klimatförändringen idag kommer huvudsakligen från mänskliga aktiviteter. Utsläppen från människor rubbar naturens balans idag och ännu mer i framtiden. Den största boven är koldioxid, som bland annat släpps ut från bilar med förbränningsmotor. LÄS MER