Sökning: "Arv och testamente"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Arv och testamente.

 1. 1. Är likadelningsprincipen likställd med jämställdhet? - En studie av likadelningsprincipens ändamålsenlighet ur ett jämställdhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Persson; [2022]
  Nyckelord :Familjerätt; Äktenskapsbalken; Giftorätt; Likadelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att studera hur likadelningsprincipen och dess modifikationer utformats och samspelar utifrån den jämställdhetssträvan som uttalats i äktenskapsbalkens förarbeten. Syftet med uppsatsen är därutöver att analysera huruvida denna utformning är ändamålsenlig, dels med beaktande av de samhällsförändringar som skett sedan äktenskapsbalken inrättades och dels med beaktande av de alternativa egendomssystem som presenterats i äktenskapsbalkens förarbeten och diskuterats i den juridiska litteraturen. LÄS MER

 2. 2. Mitt, ditt eller vårt – vad gäller och vilket skydd ger lagen en efterlevande sambo?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Holm Stenbeck; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; sambo; arv; efterlevandeskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En allt större andel av befolkningen sammanlever som sambor. Sambolagen (2003:376) reglerar fördelning av det gemensamma hemmet vid samboförhållandets upplösning, med huvudsyftet att erbjuda ett minimiskydd för den svagare parten. LÄS MER

 3. 3. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt - En komparativ studie av den efterlevande makens arvsrättsliga skydd i svensk och finsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmie Sumelius; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; family law; komparativ rätt; comparative law; arvsrätt; successionsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makes arvsrätt infördes i Sverige år 1988 i samband med en större reform på både äktenskapsrättens och arvsrättens område. Den tidigare arvsrättens utformning ansågs vara grundad på en föråldrad syn på både familjen och samhället, och det var dags för en förnyelse. LÄS MER

 5. 5. Testators skydd och sista vilja - En granskning av testamentsregistrering i Sverige ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicki Carnbrand Håkansson; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; rättshistoria; testamente; registrering; arv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to make a comprehensive approach to the question regarding official registration of wills and testaments in Sweden. The essay begins with a legal history approach in order to study the changes that the legal area has taken over time. LÄS MER