Sökning: "Arvid Backman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Backman.

  1. 1. Effektivitet hos navigering av autonoma agenter : En jämförelse mellan flödesfält och vägföljning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Arvid Backman; [2015]
    Nyckelord :autonoma agenter; styrbeteenden; navigering; vägplanering; artificiell intelligens;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks två styrbeteenden som kan användas för att navigera grupper av agenter genom olika spelmiljöer. Teknikerna som arbetet har som syfte att utvärdera är vägföljnings- och flödesfältsbeteende. LÄS MER