Sökning: "Arvid Lindahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Lindahl.

  1. 1. Irlandskrisen - En fallstudie baserad på Taylorregeln och optimala valutaområden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Lundström; Arvid Lindahl; [2014]
    Nyckelord :Taylorregeln; optimala valutaområden; Irlandskrisen; ECB; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den amerikanske ekonomen John Taylor satte på 1990-talet upp en modell för hur styrräntan kan beräknas. Efter att Irland gick med i EMU gav de upp sin egna penningpolitik och lät ECB sätta styrräntan. Vi använder Taylorregeln för att beräkna den optimala styrräntan på Irland gentemot styrräntan satt av ECB. LÄS MER