Sökning: "Arvode"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Arvode.

 1. 1. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 2. 2. Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Larsson Ljungström; Annie Lidé; Eric Ridell; [2016]
  Nyckelord :Arvode; Byrå; Erfarenhet; Kognitiv psykologi; Kreditgivare; Revisionskvalité; Revision; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer Seminariedatum: 2:e juni 2016 Kurs: FEKH69 - Kandidatkurs i redovisning, 15 hp Författare: Annie Lidé, André Ljungström, Eric Ridell Handledare: Niklas Sandell Nyckelord: Revision, revisionskvalité, kreditgivare, kognitiv psykologi, erfarenhet, byrå, arvode Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre parametrarna 1) erfarenhet hos revisorn, 2) storlek på revisionsbyrån samt 3) storlek på revisionsarvodet undersöka hur dessa påverkar storbankerna vid kreditgivningsbeslut om lånefinansiering till mindre företag. Metod: En casebaserad enkät skickades ut till företagsrådgivare som fick göra ställningstaganden till olika situationer. LÄS MER

 3. 3. Direktkrav vid ansvars- och rättsskyddsförsäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hampus Ekelund; [2014]
  Nyckelord :Rättsskyddsförsäkring; Ansvarsförsäkring; Direktkrav; Försäkringsrätt; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In accordance with the doctrine of privity of contract, a contract can only confer rights and impose obligations on the contracting parties and only they can seek enforcement of the contract. With regard to liability insurance this means that the injured party must present his or her claim to the insured tortfeasor who then in turn may or may not chose to utilise the insurance. LÄS MER

 4. 4. Gemenskap i familjehem- En kvalitativ studie om gemenskap med placerade barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fozia Taimor; [2013]
  Nyckelord :Gesellschaft; gemenskap; familjehem; Gemeinschaft; byråkrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom kvalitativa intervjuer har jag undersökt vilket ansvar familjehem anser att de har för placerat barn. Jag har avgränsat arbetet till att intervjua fem familjehem som har fått uppdraget av Malmö kommun. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativ planering i den kommunala planeringen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Caisa Olander; [2012]
  Nyckelord :kommunikativ planering; medborgardeltagande; inkludering; konsensus; lokal demokrati; legitimitet;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras den kommunikativa planeringsteorin utifrån en utgångspunkt om att den inbegriper en inbyggd konflikt i att å ena sidan syfta till att skapa ett mer rättvist och demokratiskt samhälle, samtidigt som flera problemområden identifierats vilka hindrar deltagandeprocesser att uppnå detta mål. Genom att studera en detaljplaneprocess i Biskopsgården i Göteborg där stadsbyggnadskontoret själva valt att engagera en medborgargrupp, syftar uppsatsen till att skapa en djupare förståelse för hur den kommunala planprocessen kan arbeta med frågor om inkludering, konsensus, lokal demokrati och legitimitet. LÄS MER