Sökning: "Asaad Khalaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asaad Khalaf.

  1. 1. Jämförelse mellan korslimmat trä- och armerat betongbjälklag med avseende på bärande egenskaper

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

    Författare :Andreas Vall; Asaad Khalaf; [2020]
    Nyckelord :KL-träbjälklag; Betongbjälklag; FEM-design; Eurokod; Spänningar; Deformation;

    Sammanfattning : KL-trä är ett stommaterial som blir mer och mer intressant till följd av de höga koldioxidutsläppen från de traditionella byggnadsmaterialen betong och stål. KL-träets uppbyggnad möjliggör hög bärförmåga trots dess lätta egentyngd. Syftet för examensarbete är att jämföra KL-trä och armerad betongbjälklags bärande egenskaper. LÄS MER