Sökning: "Asal Kouaiber"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asal Kouaiber.

  1. 1. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Asal Kouaiber; [2023]
    Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

    Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER