Sökning: "Asexualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Asexualitet.

 1. 1. Den dilemmatiska kroppen : en diskursanalys av läroböcker i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :body; ideological; dilemma; representations; Billig; kropp; ideologiska; dilemma; representationer; Billig;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med undersökningen är att utifrån två läroböcker i Idrott och hälsa analysera hur kroppen framställs och beskrivs. Frågeställningen som undersökningen ämnar besvara är: Vilka representationer av kroppen återkommer i läroböckerna? Vilka ideal, handlingar och krav är kopplade till dessa representationer? Vilka dilemman framkommer i de olika representationerna? Metod Två läroböcker skrivna efter introduktionen LGY 11 bearbetades metodologiskt med inspiration från Bacchis WPR-metod samt analyserades utifrån Billigs Ideologiska dilemman. LÄS MER

 2. 2. "Hela mitt liv har jag sagt att jag ligger runt" En studie om asexualitetens innebörd och dess relation till den obligatoriska sexualiteten

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Göransson; [2017]
  Nyckelord :Asexuality; norms; compulsory sexuality; sexual hierarchy; attitudes;

  Sammanfattning : Asexualitet som begrepp är förhållandevis outforskat och omgärdas av många frågor, varför syftet med denna uppsats varit att belysa såväl asexualitetens innebörd som upplevelsen av att vara asexuell i ett samhälle där uttryckandet av sexualiteten ses som en avgörande del av individens hälsa och välmående. Inför denna uppsats har nio självidentifierade asexuella personer i åldrarna 18 till 45 år intervjuats och vägledande frågor i arbetet är; Hur beskriver informanterna asexualiteten och dess innebörd? Hur har informanternas individuella process till att anamma begreppet asexuell sett ut? Hur upplever informanterna att omgivningen bemöter/har bemött deras asexualitet, samt vilken uppfattning upplever de att omgivningen har kring asexualitet i stort? Påverkas informanterna av den obligatoriska sexualiteten som normsystem och hur återspeglas detta i så fall i deras berättelser? Studien visar att asexualitet är ett komplext begrepp som innefattar såväl individualism som mångfald. LÄS MER

 3. 3. När den sexuella normen möter den asexuella patienten : En diskursanalys av intervjuer med ungdomsmottagningspersonal om sexualitet, bemötande och asexualitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Maria Wedeen; Madeleine Wickenberg; [2015]
  Nyckelord :Asexualitet; Sexualitet; Ungdomsmottagning; Bemötande; Sjukvård; Diskursanalys; Diskursiv Psykologi; Queerteori; Heteronormativitet;

  Sammanfattning : Asexualitet är en sexuell identitet som först nyligen börjat få uppmärksamhet inom forskning och i samhällsdebatten. Det finns ytterst lite forskning på hur asexuella personer bemöts i samhället och mer specifikt i vården. LÄS MER

 4. 4. En diskursiv icke-identitet? : Ett anspråk på asexualitet inom vardagens sexualitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Caroline Ugglesjö; [2014]
  Nyckelord :asexualitet; sexualitet; diskurs; norm; queer; kön; genus; identitet.;

  Sammanfattning :  Uppsatsen syftar till att undersöka hur avståndstagandet från sexuell praktik – det vill säga asexualitet – problematiseras inom vardagliga kanaler, så som inom film och media. I det samtida samhället utgör den heterosexuellt aktiva parrelationen en norm utifrån vilken alla andra intima relationer jämförs, granskas och bedöms. LÄS MER

 5. 5. Asexualitetens (o)möjlighet : en kvalitativ studie om sexualnormativitet och identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Asexualitet; sexualitet; genus; identitet; ålder; normer; heteronormativitet; sexualnormativitet; intersektionalitet; queerteori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien som redovisas genom denna uppsats var att undersöka fenomenet asexualitet, genom att undersöka vilka normer som präglar informanternas, som identifierar sig med asexualitet eller som asexuella, berättelser om sina erfarenheter och tankar. Materialinsamlingen utfördes genom kvalitativa intervjuer med informanter som identifierar sig med asexualitet eller som asexuella och materialet analyserades genom grundad teori. LÄS MER