Sökning: "Asexualitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Asexualitet.

 1. 1. “Jag vill ha mer än bara en försmak…” : En kvalitativ studie om sexuella rättigheter och fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Disability; Sexuality; Asexuality; Sexual facilitation; Self-image; Gender; Sexual rights; Crip theory.; Funktionsnedsättning; Sexualitet; Asexualitet; Sexuell facilitering; Könsidentitet; Sexuella rättigheter; Crip teori.;

  Sammanfattning : Being viewed as a sexual being is perhaps not something often considered by most able-bodied people. Yet, lacking that kind of consideration is not a luxury that people with physical impairments naturally get. LÄS MER

 2. 2. “This is who I am” : Representation av asexualitet i samtida coming of age-litteratur

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Lilja; [2021]
  Nyckelord :asexuality; young adult fiction; coming of age; compulsory sexuality; asexualitet; ungdomslitteratur; vuxenblivande; obligatorisk sexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska representationer av asexualitet i samtida coming of age-ungdomsromaner med fokus på hur asexualitet (o)möjliggörs som en oproblematiserad position. Detta görs genom en närläsning av romanerna Tash Hearts Tolstoy, Let’s Talk About Love, Loveless och Beyond the Black Door utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Den dilemmatiska kroppen : en diskursanalys av läroböcker i Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :body; ideological; dilemma; representations; Billig; kropp; ideologiska; dilemma; representationer; Billig;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med undersökningen är att utifrån två läroböcker i Idrott och hälsa analysera hur kroppen framställs och beskrivs. Frågeställningen som undersökningen ämnar besvara är: Vilka representationer av kroppen återkommer i läroböckerna? Vilka ideal, handlingar och krav är kopplade till dessa representationer? Vilka dilemman framkommer i de olika representationerna? Metod Två läroböcker skrivna efter introduktionen LGY 11 bearbetades metodologiskt med inspiration från Bacchis WPR-metod samt analyserades utifrån Billigs Ideologiska dilemman. LÄS MER

 4. 4. "Hela mitt liv har jag sagt att jag ligger runt" En studie om asexualitetens innebörd och dess relation till den obligatoriska sexualiteten

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Göransson; [2017]
  Nyckelord :Asexuality; norms; compulsory sexuality; sexual hierarchy; attitudes;

  Sammanfattning : Asexualitet som begrepp är förhållandevis outforskat och omgärdas av många frågor, varför syftet med denna uppsats varit att belysa såväl asexualitetens innebörd som upplevelsen av att vara asexuell i ett samhälle där uttryckandet av sexualiteten ses som en avgörande del av individens hälsa och välmående. Inför denna uppsats har nio självidentifierade asexuella personer i åldrarna 18 till 45 år intervjuats och vägledande frågor i arbetet är; Hur beskriver informanterna asexualiteten och dess innebörd? Hur har informanternas individuella process till att anamma begreppet asexuell sett ut? Hur upplever informanterna att omgivningen bemöter/har bemött deras asexualitet, samt vilken uppfattning upplever de att omgivningen har kring asexualitet i stort? Påverkas informanterna av den obligatoriska sexualiteten som normsystem och hur återspeglas detta i så fall i deras berättelser?Studien visar att asexualitet är ett komplext begrepp som innefattar såväl individualism som mångfald. LÄS MER

 5. 5. När den sexuella normen möter den asexuella patienten : En diskursanalys av intervjuer med ungdomsmottagningspersonal om sexualitet, bemötande och asexualitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Maria Wedeen; Madeleine Wickenberg; [2015]
  Nyckelord :Asexualitet; Sexualitet; Ungdomsmottagning; Bemötande; Sjukvård; Diskursanalys; Diskursiv Psykologi; Queerteori; Heteronormativitet;

  Sammanfattning : Asexualitet är en sexuell identitet som först nyligen börjat få uppmärksamhet inom forskning och i samhällsdebatten. Det finns ytterst lite forskning på hur asexuella personer bemöts i samhället och mer specifikt i vården. LÄS MER