Sökning: "Asfalt"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Asfalt.

 1. 1. Utvärdering av program för dimensionering av vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Anderhorn; [2021]
  Nyckelord :Överbyggnad; Asfalt; Dimensionering; PEDRO; SDSS; PMS objekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The largest part of the Swedish state roads are today paved. With this in mind it is therefore demanded when a road in question is constructed respectively when a maintenance measure is taken place that the dimensioning of the road from the start was done properly. LÄS MER

 2. 2. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 3. 3. Restprodukters användning : Återanvändning och potentiella användningsområden inom skogs-,papper-, ståloch gruvindustrin för restprodukter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malte Eriksson; Noel Köhler; [2020]
  Nyckelord :Reuse; residual products; by-product; circular economy; biofuels; slag; country rock and tailings.; Återanvändning; restprodukter; biprodukter; cirkulär ekonomi; biodrivmedel; slagg; sidoberg och anrikningssand.;

  Sammanfattning : Flertalet stora produktionsbolag inom förädlingsprocessen av råvaror har som mål att så mycket som möjligt av materialet i produktiosprocessen kommer till användning. Detta kan ske genom att effektivisera produktionen, men även genom att de restprodukter som uppkommer återanvänds tillbaka i processen alternativt komma till användning i nya områden, hela tiden i åtanke att bibehålla samma kvalitet på ursprungsprodukten. LÄS MER

 4. 4. Klimatkalkyl, en konceptstudie

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elsa Stark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatkalkylmodellen används i infrastrukturprojekt för både väg- och järnväg och tillhandahålls av Trafikverket. Verktyget är online baserat och uppdateras en gång per år. Hur vida en klimatkalkyl ska genomföras eller inte i projekten förhandlas fram i avtalen som skrivs mellan Trafikverket och AFRY. LÄS MER

 5. 5. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. LÄS MER