Sökning: "Asfalt"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Asfalt.

 1. 1. Återvunna material i obundna lager i vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ludwig Winberg; [2021]
  Nyckelord :Vägbyggnad; återvunna material; obundna lager; betongkross; asfaltgranulat; bärighet; stabilitet; klimat- och miljöpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In an industry that is increasingly affected by sustainability and environmental matters, it is becoming more and more important to find ways to recycle and reuse materials rather than producing new materials. An example of this is when it comes to unbound pavement materials, such as the base and subbase layers. LÄS MER

 2. 2. Fallvänlig asfalt för gång- och cykelbana - En studie kring inverkan av tid, gummiinblandning och lagringsförhållande på hållfastheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ashraf Al Saidi; Ghulam Murtaza Begzad; [2021]
  Nyckelord :Gång- och cykelbanor; gummiasfalt; modifiering; gummigranulat; bitumen; Marshallstabilitet; hållrumshalt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). LÄS MER

 3. 3. Hantering av returasfalt för ökad återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; Karl Negrell; [2021]
  Nyckelord :Asfalt; återvinning; siktning; föryngring; granulathantering; provkroppar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett mål för samtliga branscher men även för landet och världen. Byggnationen av infrastruktur och bostäder står i dagsläget för omkring 40% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att stora förändringar krävs för att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045, alltså att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 4. 4. Vägprojekt ur ett klimatpåverkansperspektiv : - En fallstudie om potentiella klimatåtgärder

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Ida Ejekrans; Alexandra Hjertbro; [2021]
  Nyckelord :Climate Calculation; Work Vehicles; Biofuels; Mass Handling; Construction Work; Klimatkalkyl; Arbetsfordon; Biodrivmedel; Masshantering; Anläggning;

  Sammanfattning : Uppdragsgivare för examensarbetet är Skanska Sverige AB, Region Mellansverige väg- och anläggning. Examensarbetets centrala del handlar om klimatpåverkan, en fallstudie görs mot ett pågående väg- och anläggningsprojekt för att studera projektets växthusgasutsläpp. LÄS MER

 5. 5. An investigation of detecting potholes with UAV LiDAR and UAV Photogrammetry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linus Hedenström; Sebastian Eriksson; [2021]
  Nyckelord :UAV; LiDAR; photogrammetry; potholes; point clouds; SfM; paved; pavement; road; drone; UAV; LiDAR; fotogrammetri; potthål; drönare; asfalt; väg; punktmoln; SfM;

  Sammanfattning : Potholes are caused by erosion and as such always emerging on our roadnetwork. Potholes may not only cause great damages to vehicles, but can alsocause road accidents, which in the worst case are fatal. LÄS MER