Sökning: "Asfalt"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Asfalt.

 1. 1. Att leva och leka på liten yta : En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Lunderbye; [2019]
  Nyckelord :Förskolebarn; Förskolegård; Samtalspromenad; Socialkonstruktivism; Barns perspektiv; Barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande befolkning. LÄS MER

 2. 2. Concerning Conserving

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Carin Ollinen; Filip Streiffert; [2019]
  Nyckelord :concervation; urban harbour environment; cultural heritage; patina; post-industrialism;

  Sammanfattning : Vad är det i gamla industrimiljöer som fascinerar oss? Finns det ett värde i att bevara rostiga portar, slitna fasader och sprucken asfalt där gräset tränger igenom? Vi undersöker fenomenet bevarande av gamla industrimiljöer i stadsnära hamnområden, och hur dessa miljöer tas till vara i en urban omgestaltningsprocess. Med stöd av befintlig forskning och intervjuer undersöker vi bevarande utifrån antikvariska- och estetiska utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. Faktorer för effektiv infiltration av dagvatten hos permeabel asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Hedlöf Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Permeable asphalt; porous asphalt; permeable pavement; infiltration; maintenance; vacuum cleaning; high pressure washing; storm water; Permeabel asfalt; genomsläpplig asfalt; infiltration; skötsel; vakuumsug; högtryckstvätt; dagvatten;

  Sammanfattning : För att permeabel asfalt skall vara ett bra sätt att ta hand om dagvatten i en stad med allt fler hårdgjorda ytor är det viktigt att den långsiktigt kan infiltrera dagvatten. Då det inte går att undvika att permeabel asfalt utsätts för små partiklar finns det en risk för att den skall sätta igen och förlora sin förmåga att infiltrera dagvatten. LÄS MER

 4. 4. Utvärdrering av erfarenheter med gummimodifierad asfalt i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Westman; [2019]
  Nyckelord :Gummiasfalt; GMB; Asfalt; Asfaltbetong;

  Sammanfattning : På 60-talet genomfördes det försök, både i Sverige och i USA, med olika typer av gummiasfalt. I Sverige utvecklads den torra processen som bygger på att blanda gummifraktioner, tillverkade från gamla däck, samt stenmaterial innan bitumen blandas in för att skapa en asfaltsmassa. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidreducering av en bergtäkts fordonsflotta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jakob Myhrberg; Gustav Raab-Obermayr; [2019]
  Nyckelord :Quarry; transports; trucks; carbon dioxide emissions; IVC-system; HVO Diesel 100; Bergtäkt; transporter; lastfordon; koldioxidutsläpp; IVC-system; HVO Diesel 100;

  Sammanfattning : Ballast som byggnadsmaterial är viktigt för att utveckla vårt samhälle då det bland annat används som beståndsdel i asfalt och betong. Det är därför viktigt att bergkross som bryts i bergtäkter har en fungerande produktion för att möta efterfrågan men också för att Sverige ska kunna nå målet att vara klimatneutralt 2045. LÄS MER