Sökning: "Asha Davood Noor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asha Davood Noor.

  1. 1. Internationellt erkännande : En studie utifrån Syd Sudan och Somalilands självständighetssökande

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Asha Davood Noor; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The intention of this study is to investigate why some regions, which choose to secede from their parent country, are internationally recognized and others are not. The case studies of this study are South Sudan and Somaliland. LÄS MER