Sökning: "Asha Mohamed Farah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asha Mohamed Farah.

  1. 1. Vårdpersonalens kommunikation och bemötande av personer med demenssjukdom : En Litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Sofie Lagergren Strindberg; Asha Mohamed Farah; [2009]
    Nyckelord :demenssjukdom; kommunikation; bemötande; litteraturstudie;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur vårdpersonalen på ett professionellt sätt kan bemöta och kommunicera med personer med demenssjukdom. Metoden var en beskrivande litteraturstudie. LÄS MER