Sökning: "Ashti Farshadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ashti Farshadi.

  1. 1. Trygghetsteamets perspektiv om implementeringen av anti-mobbningsmodeller i skolan : Två fokusgruppsintervjuer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Hilal Cetin; Ashti Farshadi; [2023]
    Nyckelord :Anti-bullying programme; metoder mot mobbning; trygghetsteam; skola;

    Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar studiens syfte om att undersöka implementeringen av antimobbningsmodeller i två olika skolor. Våra frågeställningar fokuserar på varför denvalda modellen används, hur trygghetsteamet arbetar med implementeringen av denvalda modellen, vilka faktorer och perspektiv betonar trygghetsteamet vidimplementeringen av anti-mobbningsmodeller i skolorna, samt hur faktorerna påverkartrygghetsteamets arbete. LÄS MER