Sökning: "Asli Kulbay"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asli Kulbay.

  1. 1. Personcentrerad vård : En systematisk litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter i relation till patienter med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

    Författare :Asli Kulbay; Laila Saber Mohamad; [2019]
    Nyckelord :Kulturkompetens; Kvalitativ studie; Litteraturstudie; Personcentrerad vård; Sjuksköterskornas erfarenheter.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Med det ökade mångkulturella samhället idag finner vi människor från olika länder där alla har sin egen kultur, språk, värdering och beteenden. Alla människor har rätt till god personcentrerad vård på individnivå. LÄS MER