Sökning: "Aspergers syndrom AS bemötande"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Aspergers syndrom AS bemötande.

 1. 1. De akademisk utbildades bemötande av Aspergers syndrom inom visst yrke

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nina Sarah; [2013]
  Nyckelord :syndrome; Organization; Neuropsychiatric disability; Autism spectrum; Social network; Client; Functional impairment; Communication; Aspergers syndrom; Organisation; Neuropsykiatriska funktionshinder; Autismspektrum; Socialt nätverk; Klient; Funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på hur akademiskt utbildade inom ett visst yrke bemöter personer med Aspergers syndrom samt vilken kunskap de utbildade personerna har inom ämnet. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i vår uppsats, utifrån studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation är lärarens viktigaste redskap : -En fallstudie om hur sex yrkeslärare i klassrummet bemöter en elev med Aspergers syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPILinnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Mary Thörnblad; [2012]
  Nyckelord :kommunikation; genus; lärande; kompetens; bemötande; Aspergers syndrom; lärarollen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur sex yrkeslärare i klassrummet bemöter ett beteende hos en elev med Aspergers syndrom (AS). Vidare undersökte jag vilka kunskaper yrkeslärarna har om AS och om det finns någon skillnad mellan det manliga respektive kvinnliga sättet att bemöta en elev med AS. LÄS MER

 3. 3. "Jag fixar inte stress" : En studie av hur gymnasieelever med Aspergers syndrom upplever bemötande av lärarna i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sara Dahlqvist; Marina Klockerud; [2009]
  Nyckelord :Aspergers syndrom AS bemötande;

  Sammanfattning : Vårt huvudsakliga syfte är att söka kunskap om och fördjupa förståelsen för hur gymnasieelever med diagnosen Aspergers syndrom (AS) upplever sin skolgång. Vår konkreta frågeställning är att undersöka elevernas upplevelser av bemötandet från lärare genom en kvalitativ intervjustudie där 4 gymnasieelever med diagnosen AS har intervjuats. LÄS MER