Sökning: "Asphalt concrete"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Asphalt concrete.

 1. 1. Dagvattenhantering : Vid Sunlight i Nyköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Catharina Serra Berglund; [2018]
  Nyckelord :stormwater; rain garden; dagvatten; skelettjordar; torrdamm; grundvatten; klimatförändringar; biofilter växtbädd; regnträdgård; miljökvalitetsnormer;

  Sammanfattning : Today stormwater is a growing problem and it is a hot topic for discussions. Due to the urbanization with growing cities and hard surfaces of asphalt and concrete, rainwater flows off the streets and takes contaminants into stormwater wells. From stormwater pipes, water is led to lakes and the sea. LÄS MER

 2. 2. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Renström; [2018]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Sammanfattning : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. LÄS MER

 3. 3. Användning av alternativa material i vägkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Jonathan Jingfors; André Nilsson; [2018]
  Nyckelord :alternativa material; krossad betong; krossad asfalt; hyttsten; masugnsslagg; alternative materials; crushed concrete; crushed asphalt; air cooled blast furnace slag; blast furnace slag; ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The report is based on the use of alternative materials in road construction. The alternative materials included are crushed concrete, crushed asphalt and air cooled blast furnace slag. Differences and similarities exist between the use of alternative materials in Sweden and Denmark. LÄS MER

 4. 4. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 5. 5. En gate

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Peter Wilhelm Valerius Aasgaard; [2018]
  Nyckelord :a street; street; Slakthusområdet; Enskede Gård; Skola; gymnas; lärocenter; publik väg; väg; cykel; cykelväg; cykelparkering; glasfasad; publik; publik byggnad; byggnad; arkitektur; kandidat; aasgaard; peter aasgaard; årskurs tre; årskurs tre; kth; arkitekturskolan; ori merom; merom; maria papafingos; papafingos; en gata; gata;

  Sammanfattning : Kort beskrivelse av prosjektet: Oppgaven har vært å tegne et samlingshus for et antall omgivende videregående skoler. Ved å sentralisere ulike funksjoner som bibliotek, sosiale arealer og matsal fungerer huset som et felles læresenter for elevene. LÄS MER