Sökning: "Asphalt concrete"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Asphalt concrete.

 1. 1. Hållbara spårvägar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Johanna Dahlström; Licette Hansen; Ellen Hartel; Francesca Larsson; Hanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :materials; trams; tram rails; surface treatments; surface modification; tramway tracks; sustainability; carbon dioxide emissions; material; spårvagnar; räler; stål; ytbehandlingar; spårväg; hållbarhet; koldioxidsutsläpp;

  Sammanfattning : The Swedish city of Uppsala is growing and will be expanded. To manage the increase in traffic, a tramway is being planned. It is vital to make the construction and the tramway tracks sustainable. This is explored to study carbon dioxide emissions related to tramway track materials as well as their wear and service life. LÄS MER

 2. 2. Analysis of spatial-temporal pattern of Land Surface Temperature (LST) due to NDVI and elevation in Ilorin, Nigeria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Elijah A Njoku; [2019]
  Nyckelord :GIS; LST; Vegetation cover; Ilorin; Elevation; Urban Heat Island; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The rate of global urbanization in the 21st century has been unprecedented especially in the African and the Asian continents. Urbanization typically causes a removal of natural vegetation and replacement of same with impervious and non-evaporative urban materials with high heat capacity and low solar reflectivity. LÄS MER

 3. 3. Koldioxidreducering av en bergtäkts fordonsflotta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jakob Myhrberg; Gustav Raab-Obermayr; [2019]
  Nyckelord :Quarry; transports; trucks; carbon dioxide emissions; IVC-system; HVO Diesel 100; Bergtäkt; transporter; lastfordon; koldioxidutsläpp; IVC-system; HVO Diesel 100;

  Sammanfattning : Ballast som byggnadsmaterial är viktigt för att utveckla vårt samhälle då det bland annat används som beståndsdel i asfalt och betong. Det är därför viktigt att bergkross som bryts i bergtäkter har en fungerande produktion för att möta efterfrågan men också för att Sverige ska kunna nå målet att vara klimatneutralt 2045. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering : Vid Sunlight i Nyköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Catharina Serra Berglund; [2018]
  Nyckelord :stormwater; rain garden; dagvatten; skelettjordar; torrdamm; grundvatten; klimatförändringar; biofilter växtbädd; regnträdgård; miljökvalitetsnormer;

  Sammanfattning : Today stormwater is a growing problem and it is a hot topic for discussions. Due to the urbanization with growing cities and hard surfaces of asphalt and concrete, rainwater flows off the streets and takes contaminants into stormwater wells. From stormwater pipes, water is led to lakes and the sea. LÄS MER

 5. 5. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Renström; [2018]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Sammanfattning : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. LÄS MER