Sökning: "Asrin Dewari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asrin Dewari.

  1. 1. Bias i intergruppinteraktioner i rekryteringsammanhang : med avseende på kön

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

    Författare :Asrin Dewari; Halima Subasic; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER