Sökning: "Associationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade ordet Associationsrätt.

 1. 1. Associationsrättsliga aspekter på aktiebolaget som verktyg vid ekonomisk brottslighet : – Revisorns vara eller icke vara i små aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; revision; ekonomisk brottslighet; revisor; brottsprevention;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är den andra vanligaste bolagsformen i Sverige, där avsaknaden av det personliga ansvaret karaktäriserar associationsformen. Med anledning av att aktieägarna inte ekonomiskt behöver ansvara för bolagets åtaganden, har det länge funnits en tradition om att bolaget bör revideras av en tredje part. LÄS MER

 2. 2. Skyddet för konsumenter vid köp av nyproducerad bostadsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stephanie Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Associationsrätt; Avtalsrätt; Boenderätt; Civilrätt; Nyproducerad bostadsrätt; Förhandsavtal; Upplåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av utvecklingen på bostadsmarknaden under senare år har det blivit uppenbart att konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter är otillräckligt. Lagstiftningen erbjuder inte ett rättsligt skydd i samma utsträckning som på andra konsumentmarknader. LÄS MER

 3. 3. Kompetensfördelningsfrågor i aktiebolag – Om kompetensen vid beslut som riskerar att urholka minoritetsposter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Hansson; [2022]
  Nyckelord :Associationsrätt; Förmögenhetsrätt; Rättsekonomi; Avnotering; Kompetensfördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En frivillig avnotering av ett aktiebolags aktie när bolaget fortfarande uppfyller noteringskraven är ett för en minoritetsägare ingripande beslut i deras aktieposter. Likt vid ett beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat tillämpas inte bara olika regler utan möjligheten att omsätta aktierna påverkas drastiskt varför sådana beslut riskerar att urholka minoritetsägarnas förmögenhet. LÄS MER

 4. 4. Aktieägarskydd i samband med riktade emissioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Landorph Nielsen; [2022]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiemarknadsrätt; emissioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de stora fördelarna med att vara ett aktiemarknadsbolag är möjligheten att kunna vända sig till allmänheten och genomföra en kontantemission av aktier. Utgångspunkten vid en sådan emission är att bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt till att teckna nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger, en s.k. LÄS MER

 5. 5. Varaktig förändring av kontroll – En konkurrensrättslig utredning av transaktioner med "warehousing"-struktur och Europeiska kommissionens kontroll av den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :konkurrensrätt; competition law; rättsekonomi; law and economics; koncentrationskontroll; merger control; inre marknaden; internal market; warehouse structure; warehousing; two-step transaction; associationsrätt; EU-rätt; EU law; koncentrationsförordningen; fullföljdsförbud; stand still obligation; prior notification; varaktig förändring av kontroll; lasting change of control; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En transaktion med en “warehousing”-struktur är en typ av två-stegstransaktion som omfattar flera moment, där säljaren först överlåter målbolaget till en tillfällig köpare som i sin tur överlåter målbolaget till en slutlig köpare. Den tillfälliga köparen används som ett lager för aktierna fram tills den slutliga transaktionen blivit godkänd av Europeiska kommissionen, varefter den slutliga transaktionen kan genomföras. LÄS MER