Sökning: "Associationsrisk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Associationsrisk.

  1. 1. Förväxlingsrisk – Avviker Patent- och marknadsöverdomstolens domar från EU-rättslig praxis i varumärkesrättsliga intrångsmål?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Oscar Bengtsson; [2021]
    Nyckelord :Immaterialrätt; Civilrätt; Förväxlingsrisk; Varumärkesintrång; Förväxlingsbedömning; Varuslagslikhet; Varumärkeslikhet; Särskiljningsförmåga; Associationsrisk; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Varumärken betingar ofta stora ekonomiska värden och för varumärkesinnehavare är det av vikt att kunna skydda varumärkena. De EU-rättsliga direktiv och förordningar som reglerar området har haft till syfte att harmonisera varumärkesrätten mellan medlemsstaterna. LÄS MER