Sökning: "Assymmetrisk information"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Assymmetrisk information.

 1. 1. ”Avtalsbrott inom offentlig upphandling” - Äktenskap och skilsmässa i LOU:s och avtalslagens regi. En fallstudie om hur sanktioner kan tillämpas vid avtalsbrott.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Ternestål; Emma Svensson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Beställare- utförarmodellen; New public management; Offentlig upphandling; Assymmetrisk information; Transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandlare har i uppdrag att utföra en effektiv upphandling som tillvaratar de principer som offentlig upphandling grundats på. Då de regler som styr upphandling ställer höga krav på kompetens hos beställaren för att kunna uppfylla de syften upphandlingen har, är det också av vikt att studera hur lagstiftningen kan användas som stöd eller hinder för att uppnå dessa. LÄS MER

 2. 2. Lost in translation : a case study of three Swedish food processing firms on export

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Svedberg; [2016]
  Nyckelord :asymmetric information; credence attributes; communication; export; internationalization; psychic distance;

  Sammanfattning : In 1995 when Sweden entered the European Union (EU) conditions in the market changed. Swedish food export has increased since then but the share of total production exported is lower within the food industry compared to other production industries in Sweden (Livsmedelsföretagen, 2015). LÄS MER

 3. 3. Bolagsstorlek och pecking order-teorin : Har företagsstorleken någon inverkan på hur väl företaget följer pecking order?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tanzil Abbas Tiagi; Jawad Hassani; [2014]
  Nyckelord :Pecking order teorin; asymmetrisk information; företagsstorlek; trade off teorin; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pecking order-teorin är en av de viktigaste teorierna som används inom kapitalstruktur. Men vilken giltighet teorin har i det praktiska för företaget, är väldigt olika beroende på olika faktorer. En av dessa faktorer är företagets storlek. LÄS MER