Sökning: "Assyrier syrianer"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Assyrier syrianer.

 1. 1. Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker : ett folkmord som idag kan medföra rättsliga konsekvenser för Turkiet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kinotha Asmar; [2018-02-02]
  Nyckelord :Internationell rätt;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2010 beslutade Sveriges riksdag att erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Förutom en viss upprättelse för folkmordets offer innebär den svenska riksdagens erkännande en påtryckning på Turkiet att göraupp med sin historia. LÄS MER

 2. 2. Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket : En kvalitativ studie utifrån ett kvinnligt perspektiv, med fokus på syrianer/assyrier i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samar Wasfi; Belinda Noyan; [2017]
  Nyckelord :Göran Ahrne; Nils Brunsson; organisationsteori; organisationselement; minoritetsgrupp; sammanhållning; syrianer; assyrier; ortodox kyrka; kristen; kyrka; folkgrupp;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie inleder med en kort förklaring och beskrivning till uppsatsens titel samt ämne Den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket. Bakgrund till det syrianska/assyriska folket i Sverige samt dess fortlevnad, har föranlett studiens frågeställning: Vilken roll har den syrisk ortodoxa kyrkan i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket i Stockholm, utifrån Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen? Denna forskning avser att studera den syrisk ortodoxa kyrkans roll i sammanhållningen av det syrianska/assyriska folket utifrån ett kvinnoperspektiv med stöd av Ahrnes och Brunssons (2011) sociologiska teori om organisationselementen. LÄS MER

 3. 3. Politiskt engagemang : Med fokus på assyrier och syrianer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nuel Nuel; [2017]
  Nyckelord :Assyrier och syrianer; Politiskt engagemang; Samhällsengagemang; Deltagande;

  Sammanfattning : The purpose of the current case-study is to bring further knowledge to the field of political science of political participation amoung the group assyrians and syriacs in Sweden. Furthermore, the fundamental research question investigate which ways assyrians and syriacs engage in the political field. LÄS MER

 4. 4. Fängslad i kulturens seder : - En kvalitativ studie om unga assyriska/syrianska kvinnors subjektiva upplevelser av en hederskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lydia Altun; Nancy Tiari Paulus; [2016]
  Nyckelord :Heder; hederskultur; rykten; kollektivet; assyrier syrianer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka om och i vilken utsträckning assyriska/syrianska kvinnor upplever sin kultur som en hederskultur. En kvalitativ metod har genomförts och sex intervjuer med en semistrukturerad utformning utfördes. LÄS MER

 5. 5. ”Kan man inte definiera och avgränsa får vi snart hela främre orienten här”. : Arbetsmarknadsstyrelsen och den assyrisk/syrianska migrationen till Sverige på 1960- och 1970-talet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Marcus Roman; [2015]
  Nyckelord :Migration; Arbetsmarknadsstyrelsen; AMS; assyrier; syrianer; arbetskraftsinvandring; flyktingmottagande;

  Sammanfattning : This thesis studies the National Labour Market Board (AMS) and the role it played during the Assyrian/Syrian migration during the 1960s and 1970s. AMS was created at the end of the 1940s with full employment as its main goal. LÄS MER