Sökning: "Aster Asgedom Reda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aster Asgedom Reda.

  1. 1. Diskursanalys på den Etiopiska regeringens nationala handlingsplan om bekämpning av ökenspridning

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Aster Asgedom Reda; [2004]
    Nyckelord :Interdisciplinary studies; Desertification in Ethiopia; land degradation; discourse analysis; action program to combat desertification.; TVÄRVETENSKAP;

    Sammanfattning : In this paper discourse analysis on the Ethiopian National Action Program (NAP) to combat desertification is made. The aim is to describe how the overall image/picture of desertification, its causes, and effects and of possible solutions are presented in the NAP. LÄS MER