Sökning: "Astrid Boström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Boström.

  1. 1. "Alla pratar om reception men vad menar dom?" - Lärarutbildares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv med särskilda aspekter på reception av musik

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Astrid Boström; Ulrika Bohlin; [2008]
    Nyckelord :reception; aesthetics; culture; music education; KME; communication; post structuralism; amodal perception; phenomenography; estetik; kultur; musikpedagogik; kommunikation; poststrukturalism; fenomenografi; Musicology; Musikvetenskap; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

    Sammanfattning : Title: "Everybody is talking about reception but what do they really mean?" - Teacher trainers' experience of work with aesthetic communication in perspective of a receiver with a special attention to the reception of music. The purpose of this thesis is to study the notion of reception among a group of teachers at the department of education at Malmö University. LÄS MER