Sökning: "Astrid Lees"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Lees.

  1. 1. “Hjärtan måste inte explodera”. Policydokument som hinder och möjligheter i arbetet mot människohandel i form av sexuell exploatering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Astrid Lees; Johanna Lithner; [2021-05-26]
    Nyckelord :human trafficking; sexual exploitation; policy documents; implementation; combat;

    Sammanfattning : Human trafficking is an age-old phenomenon. Several international and nationalpolicy documents exist to combat trafficking in persons. A majority of the policiesare well-established, yet trafficking in persons is still a widespread phenomenon. LÄS MER