Sökning: "Astrid Leo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Leo.

  1. 1. Absorb it!

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Denise Sandberg; Astrid Lilja; Viktoria Enhager; [2016]
    Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; absorptionsförmåga; öppen innovation; kunskapsanskaffning; kunskapsassimilation; kunskapstransformation; kunskapsexploatering; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga att utnyttja öppen innovation. Studien ämnar även att identifiera likheter och olikheter kring hur företag av olika storlekar absorberar öppen innovation. LÄS MER