Sökning: "Astrid Lilja"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Astrid Lilja.

 1. 1. ”…i Sverige finns det ingen likvärdighet…” En studie om huvudmannens uppdrag att erbjuda barn en likvärdig förskola av hög kvalitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Astrid Lilja; [2021-10-22]
  Nyckelord :Skolhuvudman; Förskola; Likvärdig; Huvudman; Kvalitet;

  Sammanfattning : Förskolans samhällsviktiga funktion i förhållande till barns rätt till utbildning har expanderat och det kompensatoriska uppdraget fått en större betydelse i förhållande till att förskolan har möjligheter att verka mot social ojämlikhet. Den här studien syftar till att beskriva hur huvudmannen arbetar för att skapa förutsättningar för barn att få tillgång till en likvärdig förskola av hög kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet och likvärdighet i förskolan utifrån ett ledningsperspektiv utifrån ett ledningsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Astrid Lilja; [2020-08-12]
  Nyckelord :Likvärdighet; Förskola; Huvudman; Kvaitet;

  Sammanfattning : Under senare år har forskning visat att hög kvalitet i förskolans utbildning har en avgörande innebörd för barns lärande inom alla områden. Det yttersta ansvaret för att säkerhetsställa att barn får en likvärdig utbildning ligger på huvudmannen, det vill säga i de allra flesta fall på kommunen. LÄS MER

 3. 3. Läroplanen som verktyg. En studie om förskolelärares uppfattningar om läroplanen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Astrid Lilja; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i arbetet med barnen i förskolans verksamhet uttrycker att de använder läroplanen och strävansmålen. Hur tar sig läroplanen i uttryck i förskolans vardag och hur visar det sig i förskollärarnas arbete. LÄS MER

 4. 4. Klara relationer? : En analys av relationer och maktförhållanden i svenska myndighetstexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Astrid Lilja; [2017]
  Nyckelord :relationer; maktförhållanden; myndighetstext; försäkringskassan; skatteverket;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att visa och jämföra vilka relationer Försäkringskassan och Skatteverket skapar till medborgarna genom två faktablad, och om det är möjligt att urskilja maktförhållanden. Dessutom undersöks vilken betydelse kontexten och myndigheternas roll i medborgarnas liv har för texternas utformning. LÄS MER

 5. 5. Absorb it!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Sandberg; Astrid Lilja; Viktoria Enhager; [2016]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; absorptionsförmåga; öppen innovation; kunskapsanskaffning; kunskapsassimilation; kunskapstransformation; kunskapsexploatering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga att utnyttja öppen innovation. Studien ämnar även att identifiera likheter och olikheter kring hur företag av olika storlekar absorberar öppen innovation. LÄS MER