Sökning: "Astrid Liljenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Astrid Liljenberg.

  1. 1. Algorithms for Pure Categorical Optimization

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Oskar Eklund; David Ericsson; Astrid Liljenberg; Adam Östberg; [2019-06-20]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Optimeringsproblem med kategoriska variabler är vanligt förekommande exempelvis inom bilindustrin och andra industrier där mekaniska komponenter ska väljas ut och kombineras på gynnsamma sätt. Avsaknaden av naturlig ordning på beslutsvariablerna gör att kategoriska optimeringsproblem oftast är svårare att lösa än diskreta eller kontinuerliga problem. LÄS MER