Sökning: "Astrid lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Astrid lindgren.

 1. 1. “Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” : En textanalys om fem barnböcker av Astrid Lindgren utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Georgette Namei; Viktoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Stereotyp; normbrytande; genusperspektiv; barnböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981). Vårt syfte var även att undersöka hur framställningen av flickor/kvinnor respektive pojkar/män utifrån Nikolajevas motsatsschema skiljer sig i de olika böckerna, samt att undersöka hur könsmönstren förändrats över tid i de analyserade böckerna, utifrån Nikolajevas motsatsschema. LÄS MER

 2. 2. Barnlitteratur ur ett genusperspektiv : En text- och bildanalys av Astrid Lindgrens böcker Lotta påBråkmakargatan och Alla vi barn i Bullerbyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabet Magnerot; [2021]
  Nyckelord :Lotta på Bråkmakargatan; Alla vi Barn i Bullerbyn; Astrid Lindgren; genus; traditionella könsroller; critical literacy; kritisk litteracitet; illustrationer; normbrytande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utföra en text- och bildanalys av Astrid Lindgrens böckerLotta på Bråkmakargatan (1961) och Alla vi barn i Bullerbyn (1947). I studien undersökshuvudkaraktärerna med inriktning på Lotta och Lisa ur ett genusperspektiv och jämför derasgenuskonstruktion, och hur de framställs i anknytning till de genusnormer som förekommer ibarnlitteratur. LÄS MER

 3. 3. "Bra litteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet - Astrid Lindgren" : En kvalitativ studie om pedagogers genusmedvetenhet i val av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Oddmar Bergen; Lovisa Reimertz; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; normer; högläsning; stereotypiska könsnormer;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan (2018) beskriver att förskolan ska arbeta med att motverka stereotypiska könsnormer, alla barn ska vara inkluderade samt att det ska vara jämställt mellan könen (s. 5–6). LÄS MER

 4. 4. Rasmus, Lotta, Emil & Madicken : En kvalitativ textanalys om hur genusmönster skildras i fyra kapitelböcker av Astrid Lindgren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

  Författare :Amelia Davies; Fanny Jansson; [2021]
  Nyckelord :Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie synliggör normbärande och normbrytande egenskaper hos fyra huvudkaraktärer i fyra kapitelböcker av Astrid Lindgren för att kunna bidra till den litteraturdidaktiska diskussionen. Maria Nikolajevas (2017) schema för könsstereotypa egenskaper fungerar som analysverktyg. LÄS MER

 5. 5. Kön och genus i högläsningslitteratur : Ur en lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Anna Norgren; [2021]
  Nyckelord :Kön och genus; högläsningslitteratur; Grundskola F-3;

  Sammanfattning : Studier har visat att flickor och pojkar bemöts olika efter liknande beteende, och att högläsning är en viktig del av den tidiga undervisningen. Fokuset i den här studien är därmed att se hur kön och genus porträtteras i ett antal böcker som läses högt i dagens svenska skolor. LÄS MER