Sökning: "Asuman Köyluoglu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asuman Köyluoglu.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : En studie av hur statliga företag efterföljer GRI:s senaste riktlinjer G3

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Asuman Köylüoglu; Menekse Yigin; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I dagens samhälle ställs allt mer krav på att företagen ska ta ett större ansvar när det gäller sociala och miljömässiga frågor istället för att enbart fokusera på de ekonomiska aspekterna. Den 1 januari 2008 kom lagkravet om att statliga företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer. LÄS MER