Sökning: "Aswad Ammal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aswad Ammal.

  1. 1. Patienters upplevelser av ECT – elektrokonvulsiv terapi

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Christoffer Rolke; Aswad Ammal; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I Sverige uppger många att de upplever ett gott psykiskt välbefinnande. Men andelen som uppger besvär som kan indikera psykisk ohälsa, som ängslan, oro, stress och ångest, har ökat enligt Folkhälsomyndighetens mätningar. Psykisk ohälsa betyder inte bara ett lidande för personen som drabbas utan också för dennes familj. LÄS MER