Sökning: "Asya Shiltagh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Asya Shiltagh.

  1. 1. ”Det är bland det viktigaste och svåraste du kan göra” : En kvalitativ studie om att arbeta med barn på HVB-hem

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Asya Shiltagh; Frida Johansson; [2019]
    Nyckelord :Residential child care staff; professional role; professionals` perspective; closeness; distance; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to understand how staff in residential child care experience and relate to their profession and their daily work with the children. The method chosen for this study was semi-structured interviews with eight professionals from three different residential care for children in the southern part of Sweden. LÄS MER