Sökning: "Asyl"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet Asyl.

 1. 1. En medveten gränspolitik eller panik? : En undersökning av EU-medlemsstaternas folkrättsliga åtaganden gentemot skyddsbehövande vid extraterritoriella gränskontroller, med utblickar mot tredjelandssamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Muhieddine; [2020]
  Nyckelord :Asylum; people in need of protection; EU law; public international law; non-refouelement; extrateritorial border controls; cooperation with third countries; Asyl; skyddsbehövande; EU-rätt; folkrätt; non-refoulement; extraterritoriella gränskontroller; tredjelandssamarbeten;

  Sammanfattning : Genom åren har migranter, häribland flyktingar och skyddsbehövande, gjort försök att ta sig till Europa. Avsaknaden av reguljära vägar till Europa har dock resulterat i att hundratusentals människor har mist sina liv på de alternativa vägarna längs Medelhavet. LÄS MER

 2. 2. Onåbara rättigheter för människohandelsoffer? –Möjligheten för kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål att beviljas uppehållstillstånd enligt svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Miller; [2020]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; kvinnor; uppehållstillstånd; skyddsbehov; asyl; medverkan i brottsutredning; betänketid; migrationsrätt; brottsofferperspektiv; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svensk flyktingpolitik utifrån internationell asylrätt? En analys av hur Sveriges riksdagspartier legitimerar sina ståndpunkter i debatten om migration och asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Ahrenbring; [2020]
  Nyckelord :flykting; migration; integration; politik; riksdagspartier; flyktingkonventionen; Europa-konventionen; non-refoulement-principen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flyktingsituationen i världen har i flera års tid varit det mest omtalade av ämnen. Allt ifrån individernas utsatthet i krigsdrabbade länder, livsfarliga flyktvägar till Europa, möjligheten till asyl och integrationen i det nya samhället är bland de viktigaste utmaningar vår del av världen står inför idag. LÄS MER

 4. 4. Omsorgsprincipen vid ansökan om internationellt sydd : En studie av det omarbetade asylprocedurdirektivet (2013/32/EU)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Naiara Pereira Cunha; [2020]
  Nyckelord :administrative law; asylum; refugee rights; EU law; european law; implementation of EU directives; international protection; institutional autonomy; principal of care; principles of good governance; procedural autonomy; recast asylum procedure directive; public law; principle of care; asyl; asylrätt; flyktingrätt; EU-rätt; implementering av EU-direktiv; förvaltningsrätt; fri rörlighet; internationellt skydd; institutionell autonomi; flyktingar; Offentlig rätt; omarbetade asylprocedurdirektivet; omsorgprincipen; principerna om god förvaltning; processuell autonomi; utredningsskyldighet;

  Sammanfattning : This paper addresses the principle of care in the recast asylum procedure directive (2013/32/EU). The purpose of the study has been to analyze how the principle of care is expressed in the directive regarding procedures for granting or rejecting asylum, as well as to analyze how the directive was implemented in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Upplevda förväntningar om tacksamhet vid beviljad asyl : En kvalitativ studie om sambandet mellan beviljad asyl och tacksamhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Rebecca Axéll; Fatema Abdulkadir Hussein; [2020]
  Nyckelord :Expectation of gratitude; granted asylum; process of social integration; hospitality; Förväntan om tacksamhet; beviljad asyl; integrationsprocess; gästfrihet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan beviljad asyl och en förväntan om tacksamhet hos individer som av flyktingskäl har beviljats asyl i Sverige, samt om förväntan om tacksamhet har en påverkan på en individs integrationsprocess. Detta undersöks utifrån sju semi-strukturerade intervjuer med respondenter som alla har beviljats asyl i Sverige och är svenska medborgare. LÄS MER