Sökning: "Asylpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Asylpolitik.

 1. 1. EU:S OLIKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I HANTERINGEN AV MASSFLYKTSDIREKTIVET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Molly Sahlin; [2023-02-10]
  Nyckelord :European Union; Temporary Protection Directive; EU policy of migration and asylum; management; solidarity; 2015 refugee crisis; 2022 refugee crisis Europeiska unionen; Massflyktsdirektivet; EU: s migration- och asylpolitik; hantering; solidaritet; 2015 flyktingkris; 2022 flyktingkris;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to study the European Union's different approaches in the management of the Temporary Protection Directive, during the refugee crisis in 2015 and 2022. Previous research has criticized the long process that the directive requires for activation and that the EU uses it for a symbolic policy that is not meant to be used in practice. LÄS MER

 2. 2. Humanitära visum vid asylskäl : En kritisk analys av förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige och dess påverkan på rätten att söka asyl

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennie Rosendal; [2022]
  Nyckelord :humanitarian visas; third-country national; politics; migration; asylum; border control; international law; EU law; the right to have rights; right to leave; right to enter; humanitära visum; tredjelandsmedborgare; politik; migration; asyl; gränskontroller; internationell rätt; EU-rätt; rätten att ha rättigheter; rätten att lämna; rätten att inträda;

  Sammanfattning : Humanitarian visas for asylum purposes have been widely discussed in recent years. With few alternatives at their disposal, refugees are forced to illegal and dangerous routes in their attempts to reach Europe. LÄS MER

 3. 3. Safe Countries or Systematic Assessments? - A critical investigation of the safe country of origin concept in the CEAS and the national implementation in Sweden in relation to the right to asylum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Migration law; asylum law; EU law; Swedish migration law; human rights; CEAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Safety has always been a prominent concept within asylum law for the assessment of international protection. However, as the CEAS has developed immensely the past years, moving towards a paradigm shift of increasingly restrictive migration policies; the use of safety has evolved accordingly. LÄS MER

 4. 4. EU:s politik för vidarebosättning av invandrare : En kvalitativ fallstudie av flyktingkrisen 2015 i Europa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Celina Al-Eid; [2022]
  Nyckelord :Integration; constructivism in international relations; distribution of refugee quotas; first-line recipient countries; The Visegrad group; EU; migration; Dublin agreement; European asylum policy.; Integration; konstruktivism i internationella relationer; fördelning av flyktingkvoter; första linjens mottagarländer; Visegradgruppen; EU; migration; Dublinavtalet; Europeisk asylpolitik.;

  Sammanfattning : The refugee crisis in the world, specifically after 2015, which came as a result of the repercussions of the war in Syria and the absence of the right political vision in Iraq and Libya. This migration has led to increased pressures on many countries in the European Union, as a result of the influx of more immigrants from the Middle East and North Africa. LÄS MER

 5. 5. Drömmen om Europa: en studie av ledarskribenters bild av företeelsen flyktingbåtar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Högberg; Sara Ekblom Ystén; [2021]
  Nyckelord :diskursanalys; ledarartiklar; migration; flyktingbåtar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie har skett mot bakgrunden av den flyktingsituation som uppstod i Europa under 2015, där många flyktingar kom att mista livet under sin färd på fartyg över Medelhavet. Syftet med analysen är att genom en diskursanalys som tar avstamp i socialkonstruktivismens tankar gällande språkets påverkansbarhet på individens tankar och handlingar, blottlägga ledarskribenters bild av flyktingbåtar och om, och hur, denna bild har förändrats mellan åren 2015 till 2019. LÄS MER