Sökning: "Asylrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Asylrätt.

 1. 1. Att göra sig trovärdig som HBTQI-person i svensk asylrätt : En queerteoretisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolens trovärdighetsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Annie Palm; [2021]
  Nyckelord :HBTQI; Migrationsverket; migrationsdomstolen; trovärdighetsbedömning; trovärdighet; queerteori; asylutredning; asylrätt; asyl;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and derive a more profound understanding on how the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm determine the credibility of LGBTQI-persons applying for asylum in Sweden. Through a qualitative content analysis of nine cases where decisions from both the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm are used, this study aims to determine what is required from LGBTQI asylum seekers to prove their reliability and credibility. LÄS MER

 2. 2. En trovärdig sexuell läggning - Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; asylrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, those who are persecuted because of their actual or attributed sexual orientation have the right to obtain refugee status. However, such asylum cases are often difficult to assess, as there is often no evidence. LÄS MER

 3. 3. Svensk flyktingpolitik utifrån internationell asylrätt? En analys av hur Sveriges riksdagspartier legitimerar sina ståndpunkter i debatten om migration och asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Ahrenbring; [2020]
  Nyckelord :flykting; migration; integration; politik; riksdagspartier; flyktingkonventionen; Europa-konventionen; non-refoulement-principen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flyktingsituationen i världen har i flera års tid varit det mest omtalade av ämnen. Allt ifrån individernas utsatthet i krigsdrabbade länder, livsfarliga flyktvägar till Europa, möjligheten till asyl och integrationen i det nya samhället är bland de viktigaste utmaningar vår del av världen står inför idag. LÄS MER

 4. 4. Omsorgsprincipen vid ansökan om internationellt sydd : En studie av det omarbetade asylprocedurdirektivet (2013/32/EU)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Naiara Pereira Cunha; [2020]
  Nyckelord :administrative law; asylum; refugee rights; EU law; european law; implementation of EU directives; international protection; institutional autonomy; principal of care; principles of good governance; procedural autonomy; recast asylum procedure directive; public law; principle of care; asyl; asylrätt; flyktingrätt; EU-rätt; implementering av EU-direktiv; förvaltningsrätt; fri rörlighet; internationellt skydd; institutionell autonomi; flyktingar; Offentlig rätt; omarbetade asylprocedurdirektivet; omsorgprincipen; principerna om god förvaltning; processuell autonomi; utredningsskyldighet;

  Sammanfattning : This paper addresses the principle of care in the recast asylum procedure directive (2013/32/EU). The purpose of the study has been to analyze how the principle of care is expressed in the directive regarding procedures for granting or rejecting asylum, as well as to analyze how the directive was implemented in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsbrist eller värderingstvist? : Den romantiska liberalismens frihetsideal i ett urval västerländska länders asylprövning då sexuell läggning eller könsidentitet åberopas som asylskäl.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stella Ezimoha; [2020]
  Nyckelord :Asylum law; refugee; credibility assessment; ideology; freedom ideals; liberalism; romantic liberalism; enlightenment liberalism; lgbtq ; sexual orientation; gender identity; positive freedom; diversity; human rights; identity politics; western; self-expression; Isaiah Berlin; Gina Gustavsson; Asylrätt; flykting; trovärdighetsbedömning; ideologi; frihetsideal; liberalism; romantisk liberalism; upplysningsliberalism; hbtq ; sexuell läggning; könsidentitet; positiv frihet; mångfald; mänskliga rättigheter; identitetspolitik; västerländsk; självuttryck; Isaiah Berlin; Gina Gustavsson;

  Sammanfattning : Då asylsökande åberopar sexuell läggning eller könsidentitet som asylskäl, är den egna berättelsen inte sällan den enda bevisning som finns att tillgå. Detta innebär att trovärdigheten i den asylsökandes framförande av sin berättelse tillmäts stor vikt. LÄS MER