Sökning: "Asylrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Asylrätt.

 1. 1. Safe Countries or Systematic Assessments? - A critical investigation of the safe country of origin concept in the CEAS and the national implementation in Sweden in relation to the right to asylum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Migration law; asylum law; EU law; Swedish migration law; human rights; CEAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Safety has always been a prominent concept within asylum law for the assessment of international protection. However, as the CEAS has developed immensely the past years, moving towards a paradigm shift of increasingly restrictive migration policies; the use of safety has evolved accordingly. LÄS MER

 2. 2. Barnets rätt i asylprocessen - En analys av tillämpningen av barnets bästa inom 5 kap. 6 § UtlL efter barnkonventionens implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Lager; [2022]
  Nyckelord :migrationsrätt; principen om barnets bästa; barnkonventionen; asylrätt; barns rättigheter; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnets bästa i 1 kap. 10 § utlL innebär att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Principen har sin utgångspunkt från FN:s barnkonvention som sedan 2020 också inkorporerad i svensk lag. Sverige har återkommande fått kritik gällande tillämpningen och uppfyllandet av barns rättigheter. LÄS MER

 3. 3. En (tro)värdig skyddsgrund? Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylmål med sexuell läggning som skyddsgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanne Östergren; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; flyktingrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt svensk rätt har den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin faktiska eller tillskrivna sexuella läggning rätt att erhålla flyktingstatus. Många asylsökanden har svårt för att ta fram tillräckligt med skriftligt underlag för att asyl ska kunna beviljas. LÄS MER

 4. 4. Sårbart skydd – en undersökning av rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD utifrån Europakonventionen ur ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Lie; [2021]
  Nyckelord :PTSD; asylprocess; EKMR; CRPD; folkrätt; asylrätt; funktionsrätt; intersektionalitet; jämlikhet; sårbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. LÄS MER

 5. 5. Att göra sig trovärdig som HBTQI-person i svensk asylrätt : En queerteoretisk granskning av Migrationsverkets och migrationsdomstolens trovärdighetsbedömningar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Annie Palm; [2021]
  Nyckelord :HBTQI; Migrationsverket; migrationsdomstolen; trovärdighetsbedömning; trovärdighet; queerteori; asylutredning; asylrätt; asyl;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and derive a more profound understanding on how the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm determine the credibility of LGBTQI-persons applying for asylum in Sweden. Through a qualitative content analysis of nine cases where decisions from both the Swedish Migration Agency and the Swedish Migration Court of Stockholm are used, this study aims to determine what is required from LGBTQI asylum seekers to prove their reliability and credibility. LÄS MER