Sökning: "Atle Morseth Edvinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Atle Morseth Edvinsson.

  1. 1. Att pröva eller att inte pröva - Om förekomsten av och funktionen hos en res judicata-princip i förvaltningsmål

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Atle Morseth Edvinsson; [2020-04-14]
    Nyckelord :Res judicata; negativ rättskraft; sakidentitet; sakprövningshinder; avvisning; litispendens; preklusion; förvaltningsprocessrätt; processrätt.;

    Sammanfattning : Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från detta, dels när det finns regler i speciallagstiftning och dels när omständigheterna i målet är sådana att den enskildes trygghet är viktigare än intresset av att komma fram till materiellt korrekta avgöranden. LÄS MER