Sökning: "Atosa Bidjary"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Atosa Bidjary.

  1. 1. Lokala delningstjänster En studie av marknadspotentialen för extern aktör att hyra ut prylar nära hemmet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Götborg; Atosa Bidjary; [2021-06-30]
    Nyckelord :Delningsekonomi; paketskåp; prylar; betalningsvilja; produkt service system;

    Sammanfattning : Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle och initiativen till att råda bot på utsläppblir allt fler. Sedan år 2015 har ett samverkansprojekt, vid namn DenCity, sökt finnaattraktiva och hållbara lösningar för att minimera bilbehovet bland boende i flerbostadshus. LÄS MER